Érettségi 2021

Írásbeli érettségi időpontok

2021. május 3. (hétfő) 9.00 – 13.00 Magyar
2021. május 4. (kedd) 9.00 – 12.00 Matematika
2021. május 5. (szerda) 9.00 – 12.00 Történelem
2021. május 6. (csütörtök) 9.00 – 12.00 Angol
2021. május 7. (péntek) 9.00 – 12.00 Német
2021. május 12. (szerda) 8.00 – 10.00 illetve
8.00 – 11.00
Ágazati vizsgatárgyak
2021. május 13. (csütörtök) 8.00 – 10.00 Biológia
2021. május 14. (péntek) 8:00 – 11.00 Informatika
2021. május 18. (kedd) 14.00 – 17.00 Vizuális kultúra

Megjelent az idei érettségi vizsgával kapcsolatos kormányrendelet a Magyar Közlönyben: 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról.

 1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre. Kivéve azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik, vagy ha a tanulót szakértői vélemény alapján mentesítették az írásbeli vizsgarész letétele alól és helyette szóbeli vizsgát ír elő számára igazgatói határozat.
 2. Ha van szóbeli, akkor a vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
 3. Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.
 4. Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
 5. Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
 6. A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni. A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik. A testnevelés vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgán az úszás vagy küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont.
 7. Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
 8. Az Oktatási Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi a vizsgán meg nem jelent vizsgázók számára a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó
  részletes tájékoztatót
  , azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.
 9. Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás – eltérő rendelkezés hiányában – elektronikus úton valósul meg.
 10. Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
 11. Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja.
 12. A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy – ha annak feltételei adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. Ha a vizsgázó elektronikus másolatot készített a vizsgadolgozatról, azt követően a megtekintés helyszínét elhagyja. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.