Közzétételi lista

Jogalap: 229/2012. (VIII. 8.) Kormányrendelet 23. §

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát
(2013-2017 4 tanév),

Beiratkozásra meghatározott idő: 2016. augusztus 29 – pótbeiratkozás
2016. június 26-28. – beiratkozás

lásd még: Munkaterv  illetve Online Google naptár

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

Tandíj, térítési díj megállapítás szabályai
Tandíj, térítési díj szabályzat melléklete

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Nyitvatartás: Házirend – Az iskola működési rendje (6-8. oldal)
SZMSZ – A működés rendje, nyitva tartás (17-18. oldal)

Rendezvények, események időpontjai:    Munkaterv illetve Online Google naptár

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot továbbiakban (SZMSZ), házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

23. § (3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

Kompetenciamérések eredményei 2008-2016

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
2012/20132013/20142014/2015, 2015/2016 
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,
2010/2011,  2011/2012,  2012/20132013/20142014/2015, 2015/2016

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

 Szakkörök, könyvtár:

Házirend – Az iskola működési rendje (7-8. oldal)
Házirend – A tanulók tantárgy- és foglalkozásválasztása (9. oldal)
SZMSZ – A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái (35. oldal)
SZMSZ – Az iskolai könyvtár működési rendje (48-56. oldal)

       Mindennapos testedzés:

Házirend – Az iskola működési rendje 20. pont (8. oldal)
Házirend – A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok (4-5. oldal)
Pedagógiai program – Tömegsport foglalkozások (22, 31. oldal)
SZMSZ – A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái (35. oldal)
SZMSZ – A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör… (36. oldal)
g) Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Pedagógiai program –  Tanulók értékelése (99-102. oldal)

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési,
értékelési és minőségbiztosítási rendszere: Pedagógiai program (94. oldal)
Osztályozó vizsga rendje : Pedagógiai program (53. oldal)
Osztályozó vizsga követelményei: Pedagógiai program (59. oldal)
Vizsgaidőpontok:
Osztályozó vizsga – 2016. november 7-18, 2017. január 8-19, február 27-március 10,
2017. április 19-május 3., június 1-14; részletesen lásd : Munkaterv
Érettségi vizsga – írásbeli: 2017. május 5-26, szóbeli: 2017. június 8-15 (emelt szint), 2017. június 19-30 (középszint); részletesen lásd : Munkaterv
Szakmai vizsga – 2017. május 15-22 (írásbeli) , 2017. május-június (szóbeli , gyakorlat)
Gyakorlati szintvizsgák – (lásd : Munkaterv)
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 2013/20142014/20152015/20162016/2017

Az iskolai védőnő munkájával kapcsolatos jogszabályok, valamint az iskolai egészségügyi ellátásról szóló rendeletek :

26/1997 MN rendelet
51/1997 MN rendelet