Közzétételi lista

Jogalap: 229/2012. (VIII. 8.) Kormányrendelet 23. §

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
b) a beiratkozásra meghatározott időt,
Beiratkozásra meghatározott idő: 2021. június 22-24
Pótbeiratkozás: 2022. augusztus 26..
a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát (2015-2021 tanév),

lásd még: Munkaterv  illetve Online Google naptár

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

Térítési- és Tandíj Szabályzat

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Nyitvatartás: Házirend – Az iskola működési rendje (12. oldal)
SZMSZ – A működés rendje, nyitva tartás (17-18. oldal)

Rendezvények, események időpontjai:    Munkaterv illetve Online Google naptár

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot továbbiakban (SZMSZ), házirendet , a szakmai programot és a vezetési programot tartalmazza.

23. § (3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján az oktatók iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit (2008-2018)

Matematika  Szövegértés

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
2012/20132013/20142014/2015, 2015/20162016/20172017/20182018/2019, 2020/2021
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,
2010/2011,  2011/2012,  2012/20132013/20142014/2015, 2015/20162016/2017, 2017/20182018/2019, 2020/2021

 
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

 Szakkörök, könyvtár:

Házirend – Az iskola működési rendje (12. oldal)
Házirend – A tanulók tantárgy- és foglalkozásválasztása (15. oldal)
SZMSZ – A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái (35. oldal)
SZMSZ – Az iskolai könyvtár működési rendje (48-56. oldal)

Mindennapos testedzés:

Házirend – Az iskola működési rendje (12. oldal)
Házirend – A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok (13. oldal)
Szakmai program – Tömegsport foglalkozások (117, 339. oldal)
SZMSZ – A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái (35. oldal)
SZMSZ – A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör… (36. oldal)
g) Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Szakmai program –  Tanulók értékelése (67. oldal)

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módjai, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái. Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje: Szakmai program (67. oldal)

A tanulmányok alatti vizsga szabályai : Szakmai program (34. oldal)
Az ágazati alapvizsgára vonatkozó speciális szabályok: Szakmai program (35. oldal)
Vizsgaidőpontok:
Osztályozó vizsga – 2021. november 2-12., 2022. január 3-14.,  2022. március 1-11., 2022. április 13-24. (végzős diákok), 2022. június 1-10. (nem végzős diákok) részletesen lásd : Munkaterv
Ágazati vizsga 
– 2022. január és 2022. június
Érettségi vizsga – 2021. október 18-tól 2021. november 26-ig őszi vizsgák (kijelölt intézmények: még nincsenek) – jelentkezési határidő: 2021.09.06.,  2021. október 19-30. írásbeli vizsgák, 2021. november 11-15. emelt szintű szóbelik, 2021. november 22-26. középszintű szóbelik, 2022. május 2-23. írásbeli vizsgák, 2022. június 1-9. szóbeli vizsgák (emelt szint), 2022. június 13-24. szóbeli vizsgák (középszint) részletesen lásd : Munkaterv
Szakmai vizsga – 2021. október írásbeli vizsgarész, írásbeli és- interaktív vizsgatevékenység, 2021. október szóbeli és gyakorlati vizsgarész, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység, 2022. február-március szóbeli és gyakorlati vizsgarész, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység, 2022. május írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység, 2022. május-június szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
Gyakorlati szintvizsgák – (lásd : Munkaterv)
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202021/2022

Az iskolai védőnő munkájával kapcsolatos jogszabályok, valamint az iskolai egészségügyi ellátásról szóló rendeletek :

26/1997 MN rendelet
51/1997 MN rendelet